Privacy
De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het Limacom klantenbestand. In dit bestand worden de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen. Het klantenbestand wordt tevens gebruikt voor marketingdoeleinden van Limacom. Indien u geen aanbiedingen van ons wenst te ontvangen in welke vorm dan ook kunt ons dit mailen.
Bedrijven en instellingen, die betrokken zijn bij de uitvoering van de transacties ontvangen uitsluitend naam, adres en woonplaats gegevens.

Disclaimer
Limacom neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up to date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten. De lezer dient daarom niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de vermelde informatie. Deze website is afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst zijn naast de voorwaarden ook de voorschriften van het Nederlands recht van toepassing. Limacom / DectShop heeft geen invloed op de manier waarop de informatie door de verkrijger kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van dergelijke informatie.
 
Inlichtingen 
Alle uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact op met info@limacom.nl.
 
Informatie aan derden 
Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.


Cookies 
In deze winkel gebruiken wij cookies om informatie over uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw formulieren in te vullen.